Lista najczęściej zadawanych pytań ("FAQ")

RODO

1. Co to jest RODO?

Jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) (RODO), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Osoby fizyczne objęte regulacją to na przykład: osoby dokonujące rezerwacji biletów lotniczych, usługi hotelowej, ubezpieczenia podróży, wynajmu samochodu. RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE) (Dyrektywa). Dyrektywa zostanie uchylona przez RODO. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. i od tego dnia polskie przepisy muszą zapewniać skuteczne stosowanie przepisów Rozporządzenia, nie powielając jego rozwiązań a ni nie będąc z nimi sprzecznymi.

2. Jaki jest cel RODO?

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (UE). Obecne prawodawstwo zostało uchwalone zanim stworzone zostały nowe sposoby przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i w tak zwanej "chmurze" (zewnętrzne bazy danych). RODO uwzględnia postęp i nowe technologie. Kolejnym powodem do wprowadzenia zmian do obecnie obowiązującego prawa były różnice w ustawodawstwach poszczególnych państw członkowskich UE w zakresie wdrożenia Dyrektywy, poprzez co obecnie w państwach członkowskich UE obowiązują różnorakie przepisy dotyczące ochrony danych. W przeciwieństwie do dyrektyw, które muszą być wdrażane przez poszczególne państwa członkowskie UE, RODO jest regulacją obowiązującą bezpośrednio, a tym samym ma zastosowanie do wszystkich krajów UE.

3. Od kiedy RODO będzie miało zastosowanie?

RODO będzie miało zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

4. Czym są dane osobowe?

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, nazwisko, adres e-mail, dane bankowe, numer karty lub adres komputerowy IP.

5. Kto jest podmiotem danych?

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe. Np. pasażer, posiadacz karty lub rachunku bankowego, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, pracownik.

6. Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

"Przetwarzanie danych osobowych" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

7. Kim jest administrator?

Administrator (administrator danych osobowych) to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, np. jak i dlaczego dane są przetwarzane.

8. Kim jest podmiot przetwarzający?

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczna lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane tylko na podstawie pisemnej umowy, która na podmiot przetwarzający nakłada pewne obowiązkowe warunki zapisane w RODO.

9. Dlaczego otrzymałem tą informację?

Przesyłając tą informację Centrum Podróży Online sp. z o.o. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 RODO. Celem jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w RODO, tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w RODO.

10. Co ja/ my musimy zrobić w związku z otrzymaniem od FDP Komunikatu?

Otrzymanie przez Państwa informacji nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. W zakresie danych osób wskazanych przez Państwa do kontaktów z Centrum Podróży Online sp. z o.o., prosimy o zapoznanie się tych osób z informacjami dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Dzięki spełnieniu powyższej prośby, Państwo, Państwa pracownicy/ współpracownicy w każdym momencie będą mogli skorzystać ze swoich uprawnień określonych RODO w zakresie ich danych osobowych przetwarzanych przez FDP.

W przypadku dalszych pytań prosimy o ich przesłanie na adres: rodo@cp-online.pl

Przesyłając zapytanie prosimy o podanie w tytule e-maila Państwa imienia i nazwiska, który pozwoli na zidentyfikowanie osoby pytającej. Podanie tych danych jest warunkiem koniecznym do uzyskania odpowiedzi.